مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 65760
  پرینتخانه » اجتماعی, اخبار تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۵:۳۳ |

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان

در هفته ۱۱۶ همه‌گیری کووید ۱۹ در ایران، مرگ و میر ناشی از این بیماری در پنج استان کشور صفر بوده است و در ۲۸ استان نیز کاهش بیماران بستری گزارش شده است.
مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان

بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم اردیبهشت ماه مصادف با هفته ۱۱۶ همه‌گیری کرونا در کشور نشان می‌دهد در پنج استان زنجان، سمنان، فارس، کردستان و گلستان مرگ و میر ناشی از کرونا صفر بوده است.

همچنین تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۲۲۱۸ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۵۳۶ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۷۸ نفر بوده است.  

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

مرور روند همه‌گیری کرونا در کلیه استان‌های کشور در هفته ۱۱۶ همه‌گیری

تهران

در استان تهران در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۲ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۹۵ نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۱۲ نفر بوده است.  

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور بوده است.  

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.  

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

ایلام

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.  

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری  و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.  

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری ایستا و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

لرستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.  

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

یزد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

بوشهر

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.  

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

خوزستان

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.  

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

اصفهان

در این هفته موارد بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

زنجان

در هفته اخیر روند بستری استان ایستا و فوت استان در حد صفر ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان صفر بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

سمنان

روند بستری کاهش یافته و فوت استان در حد صفر ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ و میر صفر بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

فارس

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مورتالیتی استان صفر بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

قزوین

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان صفر بوده است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مورتالیتی استان صفر بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش و فوت ثابت مانده است. میزان بروز بیماران بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر در حد متوسط کشور بوده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

گلستان

موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان صفر بوده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان صفر بوده است.  

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

به گزارش ایسنا، در هفته ۱۱۶ همه گیری کرونا در کشور، کاهش بیماران بستری در ۲۸ استان و روند ایستای بستری در سه استان گزارش شده و همچنین در ۲۱ استان کشور کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی گزارش شده است.

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.