زنان کارگر | روزنامه رسالت
برچسب : زنان کارگر
چند روایت معتبر از زنانی که به جبر فقر، بدون بیمه، مسکن و درآمد کافی در منازل کارگری می‌کنند

زنان کارگر خانگی در جستجوی قوانین حمایتی

این گزارش روایتی زنانه است از دلمشغولی های  سه زن با سه جهان فکری مشابه و نگرشی همسو که روند یکسانی از اتفاقات را تجربه می کنند.

۲۰ دی ۱۴۰۰