جنبش عدم تعهد | روزنامه رسالت
برچسب : جنبش عدم تعهد

هژمونی آمریکا در عرصه اقتصاد و تکنولوژی به چالش کشیده شده است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروزه هژمونی آمریکا در عرصه اقتصاد و تکنولوژی به چالش کشیده شده گفت: آمریکا برای ادامه سلطه، جنگ‌های خانمانسوزی را در غرب آسیا راه انداخته و هزاران میلیارد تومان هزینه به مردم این منطقه تحمیل کرده است.

۰۳ آبان ۱۳۹۸