بایگانی‌های وزیر اقتصاد و امور دارایی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : وزیر اقتصاد و امور دارایی

سامانه یکپارچه اموال تملیکی باید سال آینده اجرایی شود

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در سال آینده سامانه‌های یکپارچه سازمان اموال تملیکی باید به‌طور کامل پیاده‌سازی و اجرا شود و در این زمینه می‌توان درصدی از درآمدهای اختصاصی سازمان را صرفاً به تجهیز و توسعه سامانه‌ها تخصیص داد.

۱۰ بهمن ۱۴۰۱