بایگانی‌های محمدجواد حاجی حسینی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : محمدجواد حاجی حسینی

امکان رصد لحظه ای برنامه های تحولی وزارت صمت توسط مردم و نمایندگان

«مجلس را مسئول و متولی نقد درونی در ابعاد ملی می دانیم و با تقویت بعد نظارت چشمان تیزبین ملت در رصد وضعیت کشور به ویژه بخش های دولتی خواهیم بود و نقاط قوت و آسیب پذیری ها را با دقت زیر نظر می گیریم، همچنان که همان طور که تذکر دادید دشمن بیش از آنکه به توانایی های خود امیدوار باشد، به اشتباه های ما امید بسته است».

۲۸ خرداد ۱۴۰۱