بایگانی‌های محدودیت های شبانه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : محدودیت های شبانه
تمامی پروتکل‌هایی که از ابتدای اپیدمی تاکنون تدوین‌شده باید مورد بازنگری قرار گیرد

پروتکل‌هایی که به‌روز نیست

یک سال و چندین ماه است که ماجراهای ما با کرونا ادامه دارد. این بیماری همه آدم‌ها را خسته و مستأصل کرده و بخشی از خستگی و استیصال به تصمیمات غیراثربخشی مربوط است که کمکی به کنترل اپیدمی نکرده، درواقع برخی از تصمیمات و محدودیت‌هایی که در حوزه کرونا اعمال‌شده، یا بی‌تأثیر است و یا چندان تأثیری در کاهش انتقال ویروس ندارد

۱۶ شهریور ۱۴۰۰