بایگانی‌های شهرنشینی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : شهرنشینی
پدیده مهاجرت داخلی در کشور ما به مسئله‌ای اجتماعی بدل شده است

بازشناسی عوامل مؤثر در مهاجرت‌های روستا- شهری

علل افزايش شهرنشينى عبارت است از نامساعد بودن شرايط زندگى در مبدأ که باعث مهاجرت به شهرها مى‌شود. جاذبه‌هاى علمى يا تصورى از مطلوب‌تر بودن شرايط زندگى شهرى، نامناسب بودن مقررات اجاره‌داری زمين‌هاى کشاورزى، ناتوانى در رقابت با زمين‌داران بزرگ، کمى درآمد مشاغل در محل مبدأ، محدود بودن امکانات آموزشى و ديگر امکانات زندگى که جزء عوامل دافعه محل مبدأ به شمار می‌روند.

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱