بایگانی‌های انرژی های تجدید پذیر - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : انرژی های تجدید پذیر
جایگزینی سوخت های فسیلی وحفظ محیط زیست در دستور کار دولت سیزدهم

ضرورت حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر

شرایط آب و هوایی وتاکید بر حفظ ثروت های ملی و انرژی های فسیلی ، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا در دستور کار خود موضوع انرژی های تجدید پذیر را دنبال کند ، اما آیا دولت می تواند در این راستا گام های موثری را بردارد ؟

۱۳ بهمن ۱۴۰۱