بایگانی‌های امیرحسین غلامحسینی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : امیرحسین غلامحسینی

بررسی معضلات نظام بانکی ایران

اتصال و آمیختگی مباحث اقتصادی با صنعت بانکداری موضوعی غیر قابل انکاربوده ، به نحوی که هر زمان صحبت از اقتصاد و ایجاد بهبود در وضعیت اقتصادی به میان می آید به سرعت وظیفه ای به شبکه بانکی اختصاص داده شده و سهم قابل توجهی ازعوامل پشتیبان را متوجه صنعت بانکداری می نماید .

۱۰ مهر ۱۴۰۰