بایگانی‌های افزایش حمعیت - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : افزایش حمعیت
نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد، داشتن فرزند در جامعه ما همچنان یک امر ارزشمند و هنجارین است

ایران؛ جامعه فرزندخواه

یکی از مؤلفه‌های اصلی برای سیاست‌گذاری در حوزه فرزندآوری و جمعیت توجه ویژه به فرزندخواهی مردان و زنان آن کشور است. ایران در این زمینه از منظر سیاست افزایش جمعیت، وضعیت مطلوبی دارد. زنان و مردان ایرانی به داشتن بیش از سه فرزند تمایل دارند، اما این میزان از فرزندخواهی با تعداد فرزندآوری همخوانی ندارد.

۲۱ مهر ۱۴۰۱