بایگانی‌های اشتغال معلولان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : اشتغال معلولان
حکایت ناتمام حقوق افراد دارای معلولیت و قانون بر زمین‌مانده

اشتغال معلولان، نیازمند توجه دوباره

معلولان بزرگ‌ترین اقلیت و محروم‌ترین گروه به شمار می‌روند که باگذشت حدود پنج سال از تصویب قانونی برای حمایت از آنان، به حقوق خود دست نیافته‌اند. از یک‌سو بی‌توجهی دستگاه‌ها و از سوی دیگر موضوع عدم تخصیص بودجه کافی موجب شده این قانون بسیار آهسته و ناملموس اجرایی شود، اما امسال با حذف ردیف بودجه مربوط به قانون مورد‌نظر، شهروندان معلول سال سختی را پیش رودارند.

۲۶ فروردین ۱۴۰۲