کمبود دارو | روزنامه رسالت
برچسب : کمبود دارو
ابعاد مختلف کمبود دارو بررسی شد؛

رنج مضاعفِ دردمندان

کمبود نقدینگی و مواد اولیه برای تولید ملزومات مورد نیاز عرضه دارو و تشدید روزانه تحریم‌های یک‌جانبه کابوسِ ناتمام بیماران است.

۲۶ شهریور ۱۳۹۹