پارك‌های علم و فناوری | روزنامه رسالت
برچسب : پارك‌های علم و فناوری

مدیریت سینوسی

زیانبارترین نوع مدیریت در هر شرایطی به‌ویژه شرایط خاص و بحرانی، مدیریت سینوسی است. در این شیوه مدیریت، به نظریات كارشناسی و نمودارهای آماری توجه نمی‌شود، تصمیمات باری به هر جهت گرفته شده و همواره در سعی و خطا به سر برده می‌شود.

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹