ویروس کرونا | روزنامه رسالت
برچسب : ویروس کرونا
معاون‌کل وزارت بهداشت هشدار داد؛

نگرانی وزارت بهداشت از موج سرمایی که می آید

معاون کل وزارت بهداشت، با بیان اینکه نگرانی از آینده واقع بینانه است، گفت: بخش مهمی از این نگرانی متوجه کادر درمان است که تاب آوری اوج گیری دوباره بیماری را نداشته باشند.

۰۲ بهمن ۱۳۹۹