وحید عظیم‌نیا | روزنامه رسالت
برچسب : وحید عظیم‌نیا

قوانین انتخاباتی در انتظار اصلاح

حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سامان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی(حرکت به سوی الله) بگشاید؛

۱۹ مرداد ۱۳۹۹