موج چهارم کرونا | روزنامه رسالت
برچسب : موج چهارم کرونا
حال کشور خوب نیست و مسئولان همچنان سیاسی کاری می کنند

وضعیت قرمز

ما مردم چوب سیاست‌ها و بی عملی دولت را می خوریم، دولت غیرپاسخگو که از یک سو مجوز سفرهای نوروزی را صادر می کند و از سوی دیگر وقتی کشور به لحاظ رنگ بندی کرونایی به قرمز تغییر وضعیت می دهد، انگشت اتهام را به سوی ملت نشانه می رودو خطاب به آنان مدعی می شود، «ما گفتیم اگر سفر بروید، اوضاع چنین می شود و چنان»!

۱۸ فروردین ۱۴۰۰

افزایش شهرهای قرمز و نارنجی و حلقه مفقوده سیاست گذاری و نظارت درست

موج چهارم کرونا سوغات سفرهای نوروزی

چه بد که قاصد خوش خبر نیستیم و نخستین گزارش ما در آغازین روزهای بهار، مقارن است با شکوه های وزیر بهداشت که می گوید، ویروس مهاجم از هوا و زمین به همه جا پر گشوده و این ماییم و سرکشی گونه جهش یافته انگلیسی که از راه رسیده، خوزستان را گرفتار کرده و ضرب شست ویروس موتاسیون یافته را به ما چشانده...

۱۴ فروردین ۱۴۰۰