مهاجران | روزنامه رسالت
برچسب : مهاجران
سانسور وضعیت سخت مهاجرین در رسانه های غربی؛

آدرس غلط اتحادیه اروپا درخصوص پناهجویان

 مقامات غربی قصد ندارند در خصوص حقایق جاری در اردوگاه موریا، که منجر به بروز آتش سوزی در این مجموعه شد کمترین سخنی به میان آورند.در صورتی که اخبار مربوط به نحوه نگهداری مهاجرین در این اردوگاه و بسیاری از اردوگاه‌های اروپایی افشا شود، دیگر جایی برای توجیه مقامات اروپایی باقی نخواهد ماند. 

۰۲ مهر ۱۳۹۹

نقض حقوق مهاجرین به بهانه شیوع کرونا؛

جنایت خاموش غرب

مقامات غربی، به بهانه شیوع کرونا در کشورهای خود، بدرفتاری علیه مهاجرین و پناهجویان را شدت داده اند. نهادهای حقوق بشری نیز با سکوت و همراهی خود، این روند را تشدید کرده اند.

۰۶ شهریور ۱۳۹۹