معاهده آب و هوايي پاريس | روزنامه رسالت
برچسب : معاهده آب و هوايي پاريس
آثار و تبعات خروج رسمی آمريکا از معاهده پاريس؛

واشنگتن در جهان منزوی‌تر می‌شود

ايالات متحده آمريکا رسما خروج خو د از معاهده آب و هوايي پاريس را کليد زد. صرف نظر از اينکه کنوانسيون پاريس از لحاظ حقوقي الزام آور بوده يا نبوده، ايالات متحده آمريکا به موجب اين کنوانسيون، برعهده گرفت که تا سال 2025 انتشار گازهاي گلخانه اي در اين کشور را به ميزان 26تا28 درصد از سطح آن در سال 2005 کاهش دهد و تا سال 2020 نيز 3 ميليارددلاربه‌کشورهاي‌فقيرکمک‌کند.

۱۸ آبان ۱۳۹۸