محمدمهدی اسلامی | روزنامه رسالت
برچسب : محمدمهدی اسلامی

انگیزه سفیدسازان جاسوسان سوخته

این روزها به بهانه سالگرد امیرانتظام تلاشی برای تبرئه وی انجام شده است؛ تلاشی که مدعی است حتی یک برگ سند نیز درباره جاسوس بودن او منتشر نشده است.

۲۰ تیر ۱۳۹۸