كشور بلاروس | روزنامه رسالت
برچسب : كشور بلاروس

گزش چندباره از سوراخ بلاروس

12 سال پیش كه بانك تجارت دولتی بود، در اثر اقدامات خلاف قانونی اعضاء وقت هیئت مدیره توسط شخصی كه اكنون متواری است تحت پیگرد دستگاه‌ قضائی كشور بلاروس و دستگاه‌ قضائی ما قرار گرفت

۳۰ تیر ۱۳۹۸