فساد اداري | روزنامه رسالت
برچسب : فساد اداري

آتش زیر خاکستر

امروزه اکثر کشورهاي جهان از جمله کشورهاي غربي و شرقي و متأسفانه بسياري از کشورهاي اسلامي مثل؛ عربستان، امارات، کويت، عراق، سوريه، الجزاير، مصر، لبنان و حتي ايران اسلامي نيز درگير مسائل پنهان و آشکار و يا گسترده و محدودِ ناشي از فساد اداري، اقتصادي و بعضا اخلاقي هستند، اما چه مسئله‌اي سبب شده تا اين زخم چرکين در برخي از کشورها به يکباره و طي يکي دو سال اخير سر باز کند؟

۱۱ آبان ۱۳۹۸