فرافکني ‌امنيتي آمريکا | روزنامه رسالت
برچسب : فرافکني ‌امنيتي آمريکا

فرافکني ‌امنيتي آمريکا و اروپا

اگرچه حدود دو ماه از پايان کنفرانس امنيتي مونيخ سپري شده است، اما پس لرزه ها و پيام‌هاي آشکار و پنهان اين کنفرانس بين المللي همچنان مورد توجه تحليلگران قرار گرفته است. در جريان برگزاري کنفرانس مونيخ، نکات متعددي از سوي شرکت کنندگان و سخنرانان مورد توجه قرار گرفت: از “دگرديسي امنيتي در جهان غرب” […]

۲۷ فروردین ۱۳۹۸