عراق | روزنامه رسالت
برچسب : عراق
رمزگشایی از بیانیه مرجعیت شیعه در عراق؛

لزوم ایجاد اصلاحات ضروری در بغداد

بيانيه اخير آيت الله سيستاني و تأکید ويژه ايشان بر لزوم تأمین مطالبات شهروندان توسط دولت نشان داد که هوشمندي نسبت به تحرکات بيگانگان در عين مطالبه گري مؤثر از دولت ،يک الزام محسوب مي شود.

۱۹ آبان ۱۳۹۸