طاهره نیارکی | روزنامه رسالت
برچسب : طاهره نیارکی

عبرت‌های کرونا

ولوله و هراسی جهان را در برگرفته، موجودی میکروسکوپی و نادیدنی تا صدرخبرها صعود کرده، فرزندان آدم چنان از خطر مرگ نگرانند که به حکومت نظامی علیه این موجود می‌اندیشند

۱۷ فروردین ۱۳۹۹