سقوط پهپاد آمريكايي | روزنامه رسالت
برچسب : سقوط پهپاد آمريكايي
رسالت، جايگاه و نقش افراد مشهور را در جامعه بررسي مي كند؛

سلبريتيسم

واقعيت امروز جامعه ما به شكلي است كه بروز اتفاقات غير مترقبه در آن به موضوعي عادي و تكراري تبديل شده است و به همين خاطر موضع گيري هاي فرهنگي و اجتماعي به اين موضوعات چندان برنامه و قاعده مشخصي ندارد.

۰۴ تیر ۱۳۹۸