سخنگوی دولت | روزنامه رسالت
برچسب : سخنگوی دولت
سخنگوی دولت شايعه استعفاى سعید نمکی وزير بهداشت را تكذيب کرد.

استعفای وزیر بهداشت تکذیب شد

سخنگوی دولت شايعه استعفاى سعید نمکی وزير بهداشت را تكذيب کرد.

۰۵ مرداد ۱۳۹۸