زيبايي چهره | روزنامه رسالت
برچسب : زيبايي چهره
«رسالت» پیامدهای جراحی زیبایی را بررسی می‌کند؛

زیبایی‌های تکراری

آدمها انگار از روي يک‌ديگر کپي، پيست شده اند، دماغ هايي که از سرازيري به سربالايي تغيير وضعيت داده اند و لب هايي که ديگر معمولي نيستند و از شدت پف کردگي توي ذوق مي زنند، يا گونه هاي برجسته اي که شخصيت صورت را به هم مي ريزد و به آن حالت تصنعي مي دهد

۱۳ مرداد ۱۳۹۸