دولت کار | روزنامه رسالت
برچسب : دولت کار

دولت کار «مجلس خدمت» می‌خواهد

دولت موسوم به اعتدال که در ربع پاياني عمر خود قرار دارد و اندک‌اندک بايد غزل وداع بخواند، نياز کشور به استقرار يک «دولت کار« را مضاعف کرده است!

۱۱ آبان ۱۳۹۸