خريد خدمت | روزنامه رسالت
برچسب : خريد خدمت
عضو کميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با رسالت:

فروش سربازي براي مشمولان غايب مانند سال گذشته است

عضو کميسيون اجتماعي مجلس در مورد وضعيت خريد خدمت مشمولان غايب گفت: ما مصمم هستيم که سال 98 اين معافيت و خريد سربازي مانند سال هايگذشته مورد تاکيد دولت باشد و قوه مقننه اين امر را به عنوان مصوبه انجام دهد.

۲۰ فروردین ۱۳۹۸