حق مسکن کارگری | روزنامه رسالت
برچسب : حق مسکن کارگری

حق مسکن کارگران ۳۰۰ هزار تومان شد

پس از ساعتها مذاکره جلسه شورای عالی کار به اتمام رسید. در این جلسه مقرر شد که حق مسکن از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد و پایه مزدی نیز دستخوش تغییر شد.

۱۸ خرداد ۱۳۹۹