جامعه سنتی | روزنامه رسالت
برچسب : جامعه سنتی
رسالت در گفت وگو با علی اصغر مهاجری، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی بررسی می کند

تجرد زیستی، پیامد مدرنیته

ساختارهاي سنتي جامعه در حال دگرگوني است. از جمله مظاهرآن نگرش مادی نسبت به انتخـاب همسـر است. منظور از مادی‌شدن، حاکميت سود و زيان‌هاي مادي در امر ازدواج بوده و ايـن منطـق، مبناي تصميم‌گيري و انتخاب شريک‌زندگي مي‌شود و چه بسا فرد، حاضر نيست تشکيل خانواده بدهد

۱۶ تیر ۱۳۹۸