تکذیب | روزنامه رسالت
برچسب : تکذیب
سخنگوی دولت شايعه استعفاى سعید نمکی وزير بهداشت را تكذيب کرد.

استعفای وزیر بهداشت تکذیب شد

سخنگوی دولت شايعه استعفاى سعید نمکی وزير بهداشت را تكذيب کرد.

۰۵ مرداد ۱۳۹۸