تيم ملي فوتبال | روزنامه رسالت
برچسب : تيم ملي فوتبال

عادت به عزت

۲۱ سال پيش، وقتي بعد از ۲۰ سال ناکامي، تيم ملي فوتبال ما به مسابقات جام جهاني راه پيدا کرد، مردم در تهران و شهرستان ها، به خيابان ها آمدند و جشن گرفتند.

۱۷ آبان ۱۳۹۸