امانوئل ماكرون | روزنامه رسالت
برچسب : امانوئل ماكرون

سفير فرانسه را اخراج کنيد

امانوئل ماكرون رئيس جمهور بي تجربه و ناتوان فرانسه که به تازگي با شکست در برابر جبهه ملي به رهبري "مارين لوپن"، به نماد ضعف اتحاديه اروپا در نظام بين الملل تبديل شده است

۱۸ خرداد ۱۳۹۸