آيت‌الله رئيسي | روزنامه رسالت
برچسب : آيت‌الله رئيسي

سخني با رئيس‌قوه قضائيه

آيت‌الله رئيسي رياست محترم قوه قضائيه در ديدار با نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي گفتند: «كساني كه از فساد خبر بدهند مورد تشويق قرار مي‌دهيم. اين موضوع را به صورت قانونمند دنبال مي‌كنيم تا سازوكار آن فراهم شود. نبايد خبردهنده تحت فشار قرار گيرد بلكه بايد تشويق شود.»اين رويكرد در قضا يك رويكرد خوب و راهبردي است. رسالت تاكنون در ده‌ها مقاله در مورد افشاي فساد، مستند حرف زده است. حتي اين استناد متقن و غيرقابل خدشه بوده اما نه تنها پشت سر آن اقدام حقوقي و نظارتي نبوده بلكه در يك مورد به حكم قاضي جريمه هم شده است!

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

عضو کميسيون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌و‌گو با رسالت:

فضاي بازار خدمات حقوقي رقابتي شود

دليگاني در خصوص موضع اخير آيت‌الله رئيسي، رئيس جديد قوه قضائيه در رابطه با موافقت با انحصار زدايي از بازار وکالت گفت: قطعاً موضع ايشان موضع صحيحي است، ما نيز حمايت مي‌کنيم و از قبل منتظر چنين موضعي‌از سمت ايشان بوديم.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸