رئیسی: میدان مبارزه با فساد را با دوقطبی‌سازی ترک نمی‌کنیم

رئیسی: میدان مبارزه با فساد را با دوقطبی‌سازی ترک نمی‌کنیم

دسته بندی فیلم: فیلم