آگهي مزايده عمومي اداره کل اموال و املاک استان البرز - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 11415
  پرینتخانه » آخرین اخبار تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۲۵ |

آگهي مزايده عمومي اداره کل اموال و املاک استان البرز

اداره کل اموال و املاک استان البرز وابسته به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در نظر دارد اراضي زراعي و باغي مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي در سال زراعي 99 – 98 به اجاره واگذار نمايد.
آگهي مزايده عمومي اداره کل اموال و املاک استان البرز

آگهي مزايده عمومي
اداره کل اموال و املاک استان البرز وابسته به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در نظر دارد اراضي زراعي و باغي مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي در سال زراعي ۹۹ – ۹۸ به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان محترم مي توانند تا پايان وقت اداري مورخ ۱۸/۸/۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الي ۳۰/۱۶ جهت اخذ اطلاعات و بازديد از محل و دريافت فرم شرکت در مزايده به آدرس : کرج – بلوار شهيد چمران – بعد از ميدان امام حسين (ع) جنب دفتر هواپيمائي – پلاک ۳۴۳ مراجعه و پيشنهادات خود را ارائه نمايند.
همچنين جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي ۳۲۲۴۹۶۱۶-۰۲۶و ۳۲۲۴۹۶۱۷-۰۲۶ تماس حاصل فرماييد.
۱. اخذ پاکت هاي پيشنهادي به همراه اصل چک بانکي به ميزان ۵% قيمت پايه ملک مورد نظر طبق فرم شرايط شرکت در مزايده قابل انجام است.
۲. بازگشايي پاکت هاي پيشنهادي در محل دفتر کرج به آدرس فوق در روز يکشنبه مورخ ۱۹/۸/۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ صبح طبق برنامه زمان بندي شده انجام خواهد گرفت.
۳. پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعايت مفاد شرايط شرکت در مزايده که از طريق دفتر مزايده ارائه ميگردد الزامي مي باشد. ضمناً امضاء پشت و روي فرم تقاضا ضروري است.
۴. سازمان در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار مي باشد.
۵. اخذ اطلاعات از دفتر مزايده و بازديد از املاک لازم و ضروري مي باشد. بديهي است در صورت عدم بازديد و اخذ اطلاعات لازم مسئوليتي متوجه سازمان نخواهد بود.
۶. ۱% رقم پيشنهادي به عنوان هزينه مزايده از برندگان، نقداً دريافت مي گردد.
۷. شرايط اجاره کليه املاک مندرج در ليست مزايده به صورت ۵۰ درصد پرداخت نقدي و الباقي طي يکفقره چک بانکي به سررسيد ۲ ماه قبل از اتمام قرارداد اجاره خواهد بود.
رديف آدرس ملك / پلاك ثبتي مساحت و نوع ملک مبلغ مورد اجاره مبلغ سپرده به ريال
۱ کرج – هشتگرد – روستاي تنکمان / جزء پلاک ثبتي ۶۷ اصلي حدود ۲۳۰۰۰ متر مربع زمين زراعي با ۴ ساعت سهم آب از چاه برقي ۶ اينچ مشترک با کشاورزان ۱۷۹/۹۶۰/۰۰۰ ريال ۸/۹۹۸/۰۰۰ ريال
۲ کرج – هشتگرد – روستاي تنکمان / جزء پلاک ثبتي ۶۷ اصلي حدود ۳۵۰۰۰ متر مربع زمين زراعي با ۷ ساعت سهم آب از چاه برقي ۶ اينچ مشترک با کشاورزان ۲۸۹/۸۹۰/۰۰۰ ريال ۱۴/۴۹۴/۵۰۰ ريال
۳ کرج – هشتگرد – انتهاي جاده سهيليه – اراضي نصرت آباد/ ۴۶۰۰ و غیره فروعات از ۲۰۱ اصلي ۱۰۰۰۰۰ متر مربع زمين زراعي بدون آب ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۲/۰۵۰/۰۰۰ ريال
۴ کرج – هشتگرد – انتهاي جاده سهيليه – اراضي نصرت آباد / ۴۶۰۰ و غیره فروعات از ۲۰۱ اصلي ۳۵۰۰۰۰ متر مربع زمين مرتعي بدون تامين آب جهت چراي احشام ۸۹/۲۵۰/۰۰۰ ريال ۴/۴۶۲/۵۰۰ ريال
۵ کرج – هشتگرد – روستاي قاسم آباد آقا / ۳۷۵ فرعي از ۱۹۱ و ۸۵ اصلي ۴۸۲۶۹ متر مربع زمين زراعي بدون آب ۷۶/۸۰۰/۰۰۰ ريال ۳/۸۴۰/۰۰۰ ريال
۶ کرج – ماهدشت – اراضي سردرآباد/ ۴۴۳۷- ۴۴۸۱- ۴۴۹۴- ۴۴۹۵-۴۴۹۶- ۵۵۶۴ و ۵۵۶۵ فروعات از ۹ اصلي حدود ۱ الي ۴۰۰ هکتار زمين زراعي بدون آب هکتاري ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال و جمعاً براي ۴۰۰ هکتار مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال هکتاري ۲۵۰/۰۰۰ ريال و جمعاً براي ۴۰۰ هکتار مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
۷ جاده قديم کرج – بعد از هشتگرد – نرسيده به سه راهي نظرآباد / ۳۱۱/۲ ۱۱۱۷۸۰/۵۰ متر مربع زمين زراعي با يک حلقه چاه عميق برقي ۴ اينچ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
۸ جاده قديم تهران ، کرج – سرخه حصار / ۶۶۰ و غیره فروعات از ۱۷ اصلي حدود ۱۵/۵ هکتار زمين زراعي – باغ و استخر پرورش ماهي با يک حلقه چاه آب عميق برقي ۶ اينچ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
۹ جاده رباط کريم – روستاي سقرچين/ ۹۹/۸۸ حدود ۱۸۰۰۰ متر مربع زمين زراعي با ۳۰ ساعت سهم آب از يک حلقه چاه آب مشترک با کشاورزان ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۶/۲۵۰/۰۰۰ ريال
۱۰ اتوبان کرج ، قزوين – کردان – جنوب کشتارگاه سليماني / ۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۵ و ۱۱۵۶ فروعات از ۱۳۷ اصلي ۴۰۰۰۰ متر مربع زمين زراعي بدون آب ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۲/۴۰۰/۰۰۰ ريال
۱۱ کرج – هشتگرد – روستاي قاسم آباد آقا / ۶۷۹ و غیره فروعات از ۸۵ و ۱۹۱ اصلي ۱۳/۵ هکتار زمين زراعي با يک حلقه چاه آب عميق ۴ اينچ برقي ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
۱۲ کرج – هشتگرد – بعد از پادگان بسيج – اراضي خور / ۳۰۴۲ و غیره فروعات از ۵ اصلي ۷۰۰۰۰ متر مربع زمين زراعي بدون آب ۶۴/۴۰۰/۰۰۰ ريال ۳/۲۲۰/۰۰۰ ريال
۱۳ کرج – هشتگرد – بعد از پادگان بسيج – اراضي خور / ۲۸۶۵ و غیره فروعات از ۵ اصلي ۲۵۰۰۰ متر مربع زمين زراعي بدون آب ۲۳/۲۵۰/۰۰۰ ريال ۱/۱۶۲/۵۰۰ ريال
۱۴ کرج – هشتگرد – بعد از پادگان بسيج – اراضي خور / ۳۱۴۸ و غیره فروعات از ۵ اصلي ۱۵۰۰۰ متر مربع زمين زراعي بدون آب ۱۳/۶۵۰/۰۰۰ ريال ۶۸۲/۵۰۰ ريال
۱۵ کرج – هشتگرد – بعد از پادگان بسيج – اراضي خور / ۳۰۲۵ و غیره فروعات از ۵ اصلي ۳۰۰۰۰ مترمربع زمين زراعي بدون آب ۲۷/۴۵۰/۰۰۰ ريال ۱/۳۷۲/۵۰۰
۱۶ جاده قديم کرج ، هشتگرد – نرسيده به سهيليه – شمال اتوبان کرج ، قزوين – جنوب رودخانه کردان / ۱۱۳۷۷ و غیره فروعات از ۱۳۷ اصلي ۱۰۰۰۰۰ مترمربع زمين زراعي بدون آب ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال
۱۷ جاده قديم کرج ، هشتگرد – نرسيده به سهيليه – شمال اتوبان کرج ، قزوين – جنب کارخانه آرد ستاره / ۱۱۶۴۶ و غیره فروعات از ۱۳۷ اصلي ۱۰۰۰۰۰ متر مربع زمين زراعي بدون آب ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال
۱۸ جاده قديم کرج ، هشتگرد – نرسيده به سهيليه – جنوب اتوبان کرج ، قزوين / ۱۱۹۰۶ و غیره فروعات از ۱۳۷ اصلي ۱۵۰۰۰۰ متر مربع زمين زراعي بدون آب ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال

اداره کل اموال و املاک استان البرز وابسته به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي

 

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.