آرشیو
انتخاب نشریه


به مناسبت روز روابط عمومي
روابط عمومي و هنر هشتم

 سيد احمد حسيني خبير مدير روابط عمومي برون‌مرزي رسانه ملي 
 امروزه ازروابط عمومي به عنوان "هنرهشتم" يادمي‌شود.درساختارسازماني،دانشي است که به وسيله آن سازمان‌هاآگاهانه مى‌کوشندبه مسئوليت اجتماعىخويش عمل کنندتابتوانند،تفاهم وپشتيباني لازم جهت توسعه نقش وتاثيرسازمان مربوطه رابدست آورند.فعاليتي كه روابط عمومي انجام مي‌دهددريك كلمه "ارتباط" ازديدگاه نظري "علم" ازجنبه عملي واجرايي"فن" وازجنبه خلاقانه وزيبايي شناختي "هنر" است.معاونت برون‌مرزي رسانه ملي به لحاظ حوزه مسئوليت وجامعه هدف باديگربخش‌هاي صداوسيماتفاوت داردوحتي دربرخي اززمينه قابل مقايسه نيست وانتقال پيام جمهوري اسلامي وهدايت افکارعمومي درخارج ازمرزها،وظيفه اي است که درهيچ نهادوسازماني جزءمعاونت برون‌مرزي صداوسيما تعريف نشده است.اين حوزه بايدبراي مخاطباني پيام توليدکندکه معمولاياشناخت درستي ازايران ندارند ياتحت تاثيرپروپاگانداي ضدايراني-اسلامي قرارگرفته اندلذارسانه هاي زيرمجموعه معاونت برون‌مرزي بايدتلاش مضاعفي رابراي انعکاس واقعيت‌ها انجام دهند واين مهم بدون همکاري نهادهاي مختلف حاکميتي وحکومتي ميسرنمي‌شود.دراين ميان نقش روابط عمومي اين معاونت براي ايجادبسترهمکاري ومعرفي رسانه هاي اين معاونت به نهادهاي موثرومرتبط بسيارحائز اهميت مي‌گردد.
لذاروابط عمومي برون‌مرزي،سه هدف عمده،آشنايي بخشي به محيط ازعملکرددروني،دريافت بازخوردمحيط ازاين آشنايي بخشي وتوسعه ارتباط اين دوبخش رادنبال مي‌کند. روابط عمومي باشناخت دقيق اولويت‌هاي سازمان ومعاونت مربوطه بايدفضاهاي جديدفعاليت وهمکاري هاراشناسايي کندواكنون باتوجه به واقعيت روزسپهر رسانه وتحولات برون‌مرزي،ايجادارتباطات برون معاونتي قوي وگسترده باسايرنهادهاورسانه‌هاي  ازالزامي است.همچنين به لحاظ وسعت وتنوع جامعه هدف رسانه هاي معاونت برون‌مرزي،ازروابط عمومي اين معاونت انتظارمي‌رودجهت برقراري وتنظيم ارتباطات ومناسبات کارآمددرون وبرون سازماني،يک نظام ارتباطي پويايي راتامين ومديريت کندوشيوه‌هاي مناسب براي رشدكمي وكيف "ارتباطات" درون وبرون سازماني ازجمله نحوه برقراري ارتباط وآشنايي بامخاطبان راديوهاوتلويزيون هاي برون‌مرزي بايستي به صورت مستمربه روزرساني شودوتغييرات درذائقه مخاطب رصدوبه نحومطلوب به تصميم گيران درمعاونت منعکس شود.تدارک بسترهاي لازم براي تسهيل جريان تعامل متقابل اين رسانه باجامعه مخاطبان درسطح داخل وخارج ازكشوروبرنامه ريزي براي تنويرافكارعمومي نيزازاولويت‌هاي روابط عمومي معاونت برون‌مرزي‌است .

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9218/12/20580/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha